Recursos Humans

19/09/2016: Convocatòria de llocs de treball. Codis OE/2016/01,OE/2016/02 i OE/2016/03. Resolució.

En virtut de l’establit en l’Apartat 5 de la present convocatòria, a continuació es fa pública l’Acta de Resolució del procés de selecció per als llocs amb codi OE/2016/01, OE/2016/02 i OE/2016/03.

OE/2016/01 – AUXILIAR ADMINISTRATIU

OE/2016/02 – TÈCNIC DE PROJECTES AMBIENTALS

OE/2016/03 – ESPECIALISTA EN INNOVACIÓ AMBIENTAL

 

19/09/2016: Convocatòria de llocs de treball. Codis OE/2016/01,OE/2016/02 i OE/2016/03. Resultat entrevistes.

En virtut de l’establit en l’Apartat 4 de la present convocatòria, a continuació es fan públiques les valoracions de les entrevistes de els/les candidats/es participants en la segona fase de les places amb codi OE/2016/01, OE/2016/02 i OE/2016/03.

OE/2016/01 – AUXILIAR ADMINISTRATIU

OE/2016/02 – TÈCNIC DE PROJECTES AMBIENTALS

OE/2016/03 – ESPECIALISTA EN INNOVACIÓ AMBIENTAL

 

09/09/2016: Convocatòria de llocs de treball Codis OE/2016/01,OE/2016/02 i OE/2016/03. Valoració de mèrits.

En virtut de l’establit en l’Apartat 4 de la present convocatòria, a continuació es fan públiques les valoracions del CV dels/as candidats/as, conforme als criteris d’avaluació publicats amb anterioritat. Els/as sol·licitants que superen una valoració final de 60 punts seran convocats a una entrevista personal.

OE/2016/01 – AUXILIAR ADMINISTRATIU

OE/2016/02 – TÈCNIC DE PROJECTES AMBIENTALS

OE/2016/03 – ESPECIALISTA EN INNOVACIÓ AMBIENTAL

 

31/08/2016: Convocatòria de llocs de treball Codis OE/2016/01,OE/2016/02 i OE/2016/03. Criteris d’avaluació.

En virtut de l’establit en l’Apartat 4 de la present convocatòria, a continuació es detallen els criteris d’avaluació que seran emprats per a la valoració de la primera fase del procés de selecció, corresponent a l’avaluació del CV de les persones sol·licitants.

OE/2016/01 – AUXILIAR ADMINISTRATIU

OE/2016/02 – TÈCNIC DE PROJECTES AMBIENTALS

OE/2016/03 – ESPECIALISTA EN INNOVACIÓ AMBIENTAL

 

10/08/2016: Convocatòria de lloc de treball AUXILIAR ADMINISTRATIU – Codi OE/2016/01 . Llista definitiva de persones admeses i excloses.

En referència a oferta d’ocupació convocada, a continuació es fa pública la llista provisional de sol·licitants admesos/as i exclosos/as.

Codi OE/2015/01 – Llista definitiva de persones admeses i excloses.

 

03/08/2016: Convocatòria de lloc de treball ESPECIALISTA EN INNOVACIÓ AMBIENTAL – Codi OE/2016/03 . Llista definitiva de persones admeses i excloses.

En referència a oferta d’ocupació convocada, a continuació es fa pública la llista provisional de sol·licitants admesos/as i exclosos/as.

Codi OE/2015/03 – Llista definitiva de persones admeses i excloses.

 

03/08/2016: Convocatòria de lloc de treball TÈCNIC DE PROJECTES AMBIENTALS – Codi OE/2016/02 . Llista definitiva de persones admeses i excloses.

En referència a oferta d’ocupació convocada, a continuació es fa pública la llista provisional de sol·licitants admesos/as i exclosos/as.

Codi OE/2015/02 – Llista definitiva de persones admeses i excloses.

 

03/08/2016: Convocatòria de lloc de treball AUXILIAR ADMINISTRATIU – Codi OE/2016/01 . Llista provisional de persones admeses i excloses.

En referència a l’oferta d’ocupació convocada, a continuació es fa pública la llista provisional de sol·licitants admesos/as i exclosos/as. Seguint les directrius publicades en aquesta data, les persones interessades disposen de dos dies naturals, explicats a partir del següent al de la publicació de la llista provisional, per a esmenar el defecte que haja motivat la seua exclusió o omissió.

A causa de la nova obertura per a la recepció de sol·licituds, a continuació s’inclouen de nou candidatures presentades en la primera obertura de sol·licituds, amb les corresponents correccions ja enviades si escau. No obstant açò, totes les candidatures d’ambdues fases d’obertura poden realitzar esmenes en aquest termini.

La documentació requerida o qualsevol altra informació necessària per a aquesta esmena haurà de ser enviada per el/la interessat/a via correu electrònic a l’adreça canviclimatic@valencia.es

Codi OE/2015/01 – Llista provisional de persones admeses i excloses.

 

Convocatòria extraordinària Auxiliar Administratiu.

Per la present s’obri un termini extraordinari de presentació de sol·licituds per al lloc d’AUXILIAR ADMINISTRATIU (codi OE/2016/01).  A causa d’un error de transcripció en la sol·licitud, es va incloure un mèrit en l’apartat 4.2 (experiència professional) de naturalesa diferent a  fi del present lloc de treball.
Les persones que van enviar la seua candidatura en el primer termini NO ÉS NECESSARI QUE TORNEN A ENVIAR LA SOL·LICITUD.

La publicació es de data 18/05/2016. Les sol·licituds s’hauran d’enviar al correu electrònic canviclimatic@valencia.es abans de les 14.00h (GMT+2) del dia 30 de maig de 2016, o per mitjà del que disposa l’article 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Convocatoria OE201501_Auxiliar administrativo

 

LLista d’admesos i exclosos

En referència a l’oferta d’ocupació convocada en data 28 de desembre de 2015, a continuació es fa pública la llista provisional de sol·licitants admesos/es i exclosos/es. Seguint les directrius publicades en la dita data, les persones interessades disposen de dos dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació de la llista provisional, per a esmenar el defecte que haja motivat la seua exclusió o omissió.

Data de publicació de les llistes provisionals: 28 de gener de 2016. Les esmenes s’admetran fins a les les 24 hores del dissabte 30 de gener de 2016.

Convocatoria Auxiliar Administratiu OE201601_Llista de admesos i exclosos.pdf

Convocatoria Tècnic de Proyectes OE201502_Llista de admesos i exclosos.pdf

Convocatoria Especialista en Innovació OE201603_Llista de admesos i exclosos.pdf

La documentació requerida o qualsevol altra informació necessària per a la dita esmena haurà de ser enviada pel interessat/da via correu electrònic a la direcció: canviclimatic@canviclimatic.org


Convocatòria

La Fundació Observatori del Canvi Climàtic, entitat de dret públic dependent de l’Ajuntament de València, convoca un concurs per a la provisió dels llocs de nova creació que a continuació es detallen. Tota la informació del procés de sol·licitud, avaluació i selecció pot consultar-se en els corresponents documents. El termini de presentació de sol·licituds està obert fins al 13/01/2016

Convocatòria Auxiliar Administratiu

Convocatòria Tècnic en Proyectes Ambientals

Convocatòria en Investigació i Innovació Ambiental

Annex sol.licitud de participació en procés de selecció

La publicació es de data 22/12/2015. Les sol·licituds s’hauran d’enviar al correu electrònic canviclimatic@valencia.es o per mitjà del que disposa l’article 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

A cada sol·licitud haurà d’acompanyar-se un únic exemplar de la documentació següent:

  • Còpia del Document Nacional d’Identitat o passaport.

  • Currículum Vitae en format Europass

Per al cas de sol·licitants estrangers, Permís de Residència en vigor o document acreditatiu de residència a València o la seua àrea metropolitana (empadronament, contracte de lloguer, contracte de servicis, etc.)