En esta secció de la nostra pàgina web anirem publicant els procediments de contractació que la Fundació vaja posant en marxa, en compliment del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).

En este PDF posem a la disposició de tots els ciutadans les DIRECTRIUS DE CONTRACTACIÓ DE LA FUNDACIÓ DE LA C.V. “OBSERVATORI VALENCIÀ DEL CANVI CLIMÀTIC”: Directrius de contractació

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD: CONTRATO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS (TIPO II) CONSISTENTES EN LA HABILITACIÓN DEL LOCAL DE L’OFICINA DE L’ENERGIA DE LA FUNDACIÓ OBSERVATORI VALENCIÀ DEL CANVI CLIMÀTIC

PCAP NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

PPT  NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

ANNEX-I-y-II-Obras-OE-final

MEMORIA ANTEPROYECTO OE. pdf

IMAGEN CORPORATIVA GRÁFICA OE

PLANOS-FORMATO-.DWG_

MODELO-DECLARACIÓN-RESPONSABLE


PROCEDIMIENTO ABIERTO: CONTRATO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS (TIPO II) CONSISTENTES EN LA HABILITACIÓN DEL LOCAL DE L’OFICINA DE L’ENERGIA DE LA FUNDACIÓ OBSERVATORI VALENCIÀ DEL CANVI CLIMÀTIC

Resolución declarando desierto el procedimiento abierto

RESOLUCIÓN-RECTIFICACION-OFICINA-ENERGÍA

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS (Corregido)

PLIEGO DE CLAUSULAS TÉCNICAS (Corregido)

ANEXO I PPT ANTEPROYECTO HABILITACIÓN OE

ANEXO 1 PLANOS OE

ANEXO 2 PPT IMAGEN CORPORATIVA GRÁFICA OE

PLANOS FORMATO .DWG

Por la presente se comunica que la fecha fijada para la apertura del sobre nº 3 del proceso de contratación para la elaboración de proyecto y ejecución de las obras de habilitación de l´Oficina de l´Energia será el próximo martes 13 de noviembre a las 9:30h en la sala de reuniones de la  Regidoria d’Energies Renovables i Canvi Climàtic, sita en la C/ Amadeu de Savoia,11 – Pati A, 2ª Planta, 46010 València y Telèfon 96 208 53 65 – 96 208 53 63 .

SERVICI DE EDUCACIÓ AMBIENTAL EN EL OBSERVATORI VALENCIÀ DEL CANVI CLIMÀTIC

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES