Perfil del contractant

En esta secció de la nostra pàgina web anirem publicant els procediments de contractació que la Fundació vaja posant en marxa, en compliment del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).

En este PDF posem a la disposició de tots els ciutadans les DIRECTRIUS DE CONTRACTACIÓ DE LA FUNDACIÓ DE LA C.V. “OBSERVATORI VALENCIÀ DEL CANVI CLIMÀTIC”

Directrius de contractació

CONTRATO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS (TIPO II) CONSISTENTES EN LA HABILITACIÓN DEL LOCAL DE L’OFICINA DE L’ENERGIA DE LA FUNDACIÓ OBSERVATORI VALENCIÀ DEL CANVI CLIMÀTIC

RESOLUCIÓN DE RECTIFICACIÓN PLIEGO OFICINA ENERGIA  (Nuevo)

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS (Corregido)

PLIEGO DE CLAUSULAS TÉCNICAS (Corregido)

ANEXO I PPT ANTEPROYECTO HABILITACIÓN OE

ANEXO 1 PLANOS OE

ANEXO 2 PPT IMAGEN CORPORATIVA GRÁFICA OE

PLANOS FORMATO .DWG (Nuevo)

SERVICI DE EDUCACIÓ AMBIENTAL EN EL OBSERVATORI VALENCIÀ DEL CANVI CLIMÀTIC

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES