Perfil del contractant

En esta secció de la nostra pàgina web anirem publicant els procediments de contractació que la Fundació vaja posant en marxa, en compliment del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).

En este PDF posem a la disposició de tots els ciutadans les DIRECTRIUS DE CONTRACTACIÓ DE LA FUNDACIÓ DE LA C.V. “OBSERVATORI VALENCIÀ DEL CANVI CLIMÀTIC”

Directrius de contractació