Perfil del contractant

En esta secció de la nostra pàgina web anirem publicant els procediments de contractació que la Fundació vaja posant en marxa, en compliment del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).

En este PDF posem a la disposició de tots els ciutadans les DIRECTRIUS DE CONTRACTACIÓ DE LA FUNDACIÓ DE LA C.V. “OBSERVATORI VALENCIÀ DEL CANVI CLIMÀTIC”

Directrius de contractació

SERVICI DE EDUCACIÓ AMBIENTAL EN EL OBSERVATORI VALENCIÀ DEL CANVI CLIMÀTIC

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES