Projecte ProSumE

PROSUME logo final

El projecte ProSumE (Enabling Energy Prosumers Services) pretén convertir a València en un referent nacional i europeu en matèria de autoconsum i autoproducció d’energia solar. Durant sis mesos es treballarà en un full de ruta per impulsar la producció fotovoltaica
El projecte ProSumE fomentarà la producció i consum local d’energia solar a València. Es tracta d’una iniciativa del centre d’innovació Las Naves, l’Institut d’Enginyeria Energètica (IIE) de la Universitat Politècnica de València, la Fundació Observatori del Canvi Climàtic i l’Institut Universitari de Recerca en Economia Social, Cooperativisme i Emprendimiento (IUDESCOOP) de la Universitat de València. El finançament és a càrrec del EITClimate Kic, la principal iniciativa de la Unió Europea sobre canvi climàtic i la major col·laboració pública-privada d’Europa centrada en la innovació per mitigar-ho.

Representants d’aquestes institucions han tingut ja la reunió de llançament del projecte, que tindrà una durada de sis mesos i amb el qual es persegueix fomentar la producció descentralitzada d’energia per fer-la més justa i democràtica; i, amb això, generar un veritable impacte en el canvi climàtic. Està concebut com un projecte llavor amb el qual establir un full de ruta per acompanyar el desenvolupament de serveis a prosumidores i prosumidors a la nostra ciutat i amb la qual València podria aconseguir el seu objectiu de reduir en un 40% les seues emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle per a l’any 2030.

El projecte ProSumE es basa en el concepte de “prosumidor/a”, que es refereix a les persones que són, al mateix temps, consumidores i productores d’energia. El seu objectiu és fomentar la autoproducció i l’autoconsum d’energia, en concret fotovoltaica, per convertir a la ciutadania en actor de la transición energética de la ciudad.

El treball, dins del projecte, del centre d’innovació Las Naves, en col·laboració amb la Fundació Observatori del Canvi Climàtic, se centrarà en la coordinació, comunicació i gestió del projecte. També analitzarà els principals obstacles que enfronta la ciutadania per fer la transició a la autogeneració d’energia i l’autoconsum, així com els diferents tipus de perfils de prosumidors potencials, considerant els diferents models de producció d’energia a nivell residencial o comercial, però també a nivell públic o col·lectiu.

El grup de treball de l’Institut d’Enginyeria Energètica de la Universitat Politècnica de València s’encarregarà, entre altres qüestions, de localitzar en quines parts de la ciutat es pot aprofitar més el potencial solar. A més, estudiarà la quantitat d’energia que es pot generar, així com quants diners es podrà estalviar i la corresponent reducció d’emissions de CO2.

Per la seua banda, l’Institut Universitari de Recerca en Economia Social, Cooperativisme i Empreneduria de la Universitat de València treballarà a identificar el context legal en el qual es podrien oferir serveis a prosumidores i prosumidors, així com en l’anàlisi de les millors pràctiques de gestió a nivell legal i administratiu.

El projecte ProSumE va sorgir del grup de treball de promoció de les energies renovables de la xarxa Connecta Energia de Las Naves durant unes jornades organitzades en el marc del projecte europeu Transition Cities de Climate KIC. El seu objectiu és aconseguir un nou model energètic per a València que siga just i democràtic.

València, 7 de març de 2018

1Foto

El proyecto ProSumE (Enabling Energy Prosumers Services) pretende convertir a València en un referente nacional y europeo en materia de autoconsumo y autoproducción de energía solar. Durante seis meses se trabajará en una hoja de ruta para impulsar la producción fotovoltaica. El proyecto ProSumE fomentará la producción y consumo local de energía solar en ValènciaSe trata de una iniciativa del centro de innovación Las Naves, el Instituto de Ingeniería Energética (IIE) de la Universidad Politécnica de València, la Fundación Observatorio del Cambio Climático y el Instituto Universitario de Investigación en Economía Social, Cooperativismo y Emprendimiento (IUDESCOOP) de la Universidad de València. La financiación corre a cargo del EIT Climate Kic, la principal iniciativa de la Unión Europea sobre cambio climático y la mayor colaboración pública-privada de Europa centrada en la innovación para mitigarlo.

Representantes de estas instituciones han tenido ya la reunión de lanzamiento del proyecto, que tendrá una duración de seis meses y con el que se persigue fomentar la producción descentralizada de energía para hacerla más justa y democrática; y, con ello, generar un verdadero impacto en el cambio climático. Está concebido como un proyecto semilla con el que establecer una hoja de ruta para acompañar el desarrollo de servicios a prosumidoras y prosumidores en nuestra ciudad y con la que València podría lograr su objetivo de reducir en un 40% sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero para el año 2030.

El proyecto ProSumE se basa en el concepto de “prosumidor/a”, que se refiere a las personas que son, al mismo tiempo, consumidores y productores de energía. Su objetivo es fomentar la autoproducción y el autoconsumo de energía, en concreto fotovoltaica, para convertir a la ciudadanía en actor de la transición energética de la ciudad.

El trabajo, dentro del proyecto, del centro de innovación Las Naves, en colaboración con la Fundación Observatorio del Cambio Climático, se centrará en la coordinación, comunicación y gestión del proyecto. También analizará los principales obstáculos que enfrenta la ciudadanía para hacer la transición a la autogeneración de energía y el autoconsumo, así como los diferentes tipos de perfiles de prosumidores potenciales, considerando los diferentes modelos de producción de energía a nivel residencial o comercial, pero también a nivel público o colectivo.

El grupo de trabajo del Instituto de Ingeniería Energética de la Universidad Politécnica de València se encargará, entre otras cuestiones, de localizar en qué partes de la ciudad se puede aprovechar más el potencial solar. Además, estudiará la cantidad de energía que se puede generar, así como cuánto dinero se podrá ahorrar y la correspondiente reducción de emisiones de CO2.

Por su parte, el Instituto Universitario de Investigación en Economía Social, Cooperativismo y Emprendimiento de la Universidad de València trabajará en identificar el contexto legal en el que se podrían ofrecer servicios a prosumidores y prosumidoras, así como en el análisis de las mejores prácticas de gestión a nivel legal y administrativo.

El proyecto ProSumE surgió del grupo de trabajo de promoción de las energías renovables de la red Connecta Energia de Las Naves durante unas jornadas organizadas en el marco del proyecto europeo Transition Cities de Climate KIC. Su objetivo es conseguir un nuevo modelo energético para València que sea justo y democrático.

València, 7 de marzo de 2018

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *